123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Az­ja 2016

Oczy­wi­ście – plan wy­pra­wy jest bar­dzo waż­ny. Ale – naj­waż­niej­si są lu­dzie! Jak pa­mię­ta­cie – już w Syl­we­stra 2015 pró­bo­wa­liś­my skom­ple­to­wać gru­pę na wy­pra­wę do Az­ji w ro­ku 2016. Wte­dy nie za bar­dzo nam się to uda­ło. Mo­że to i dob­rze – bo dzię­ki te­mu ze­bra­ła się no­wa eki­pa. I to ja­ka!
Te­raz jest czer­wiec, bi­le­ty ma­my ku­pio­ne, za­licz­ki wpła­co­ne – nap­raw­dę je­dzie­my :-). Ale zo­sta­ło ty­le spraw do omó­wie­nia. Chy­ba trze­ba się spot­kać. Na szczę­ście mi­mo wie­lu obo­wiąz­ków uda­ło się wszyst­kim wy­go­spo­da­ro­wać wol­ny we­ek­end. I tak oto czwar­te­go czer­wca 2016 póź­nym po­po­łu­dniem je­steś­my w kom­ple­cie u Iwo­ny i Mar­ka i idzie­my na pier­wsze wspól­ne zwie­dza­nie :-). Tym ra­zem to je­szcze nie Me­kong, ale je­zio­ro Ja­ros­ła­wiec­kie, któ­re za­chwy­ci­ło nas wie­czor­ną mgieł­ką:

Jezioro Jarosławieckie.

Jest dość póź­no. W ostat­nich pro­mie­niach słoń­ca dwu­na­stu wspa­nia­łych po­zu­je do gru­po­we­go zdję­cia :-) (ja sto­ję za apa­ra­tem):

Od lewej: Iwona, Marek, Agnieszka, Adela, Ola, Violetta, Grażyna, Anna, Ewa, Joasia i Dawid.

Na na­stęp­ny dzień mamy bo­ga­ty pro­gram zwie­dza­nia. Ale – tak się nam dob­rze roz­ma­wia, że zwie­dza­nie od­ło­ży­liś­my na wy­jazd :-). I w związ­ku z tym nie ma wię­cej zdjęć ze spot­ka­nia :-). Są za to pięk­ne ma­ki, któ­re sfo­to­gra­fo­wa­łem w dro­dze po­wrot­nej:

W drodze do domu.

Je­szcze raz dzię­ku­ję Iwo­nie i Mar­ko­wi za za­pro­sze­nie i wszyst­kim ucze­stni­kom za przy­by­cie, świet­ną or­ga­ni­za­cję, sma­ko­ły­ki i pre­zen­ty :-). Na­stęp­ne spot­ka­nie na lot­nis­ku w War­sza­wie 12.07.2016. Dal­sze lo­sy wy­pra­wy śle­dźcie w dzien­ni­kach po­dró­ży:

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo
W