123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Sylwester 2015/16

Pod ko­niec 2015 ro­ku od­by­ło się spot­ka­nie syl­we­stro­we, na któ­rym oma­wia­liś­my ró­wnież pla­ny wy­jaz­do­we na przy­szły rok. By­ło su­per! Przez kil­ka pier­wszych dni by­ło bar­dzo ciep­ło. Na ty­le ciep­ło, że Ja­cek wy­brał się łód­ką na je­zio­ro i wró­cił ze szczu­pa­kiem :-):.
Za dnia szu­ka­liś­my zwie­rzy­ny na dłu­gich spa­ce­rach, a wie­czo­ra­mi wy­mie­nia­liś­my się wy­jaz­do­wy­mi do­świad­cze­nia­mi. Zwie­rzy­ny co praw­da nie by­ło, ale za to w po­nie­dzia­łek od­wie­dzi­liś­my bro­war w Wit­ni­cy, więc na­sze wie­czor­ne roz­wa­ża­nia prze­bie­ga­ły gład­ko i spraw­nie :-). I tak w Syl­we­stra o pół­no­cy przy­wi­ta­liś­my No­wy Rok:

Nowy – 2016 rok.

W pier­wszy dzień No­we­go Ro­ku zro­bi­ło się mgli­sto. Ob­szed­łem wo­kół Je­zio­ro Wiel­kie:Z trasy wokół Jeziora Wielkiego.

Na­stęp­ne­go dnia przy­szły mro­zy. Sku­pi­liś­my się na pla­no­wa­niu :-). Co usta­liś­my:
  1. Chcie­li­byś­my po­le­cieć na oko­ło 40 dni (mo­że tro­chę kró­cej).
  2. Mo­że­my wy­ru­szyć mię­dzy 10, a 15 lip­ca 2016, w za­leż­no­ści od cen bi­le­tów.
  3. Chce­my zwie­dzić na pewno Laos i Wiet­nam Pół­noc­ny. Plan wy­pra­wy na tę część jest go­to­wy.
  4. Praw­do­po­dob­nie ze wzglę­du na sto­sun­ko­wo nis­kie ce­ny bi­le­tów po­le­ci­my do Ma­lez­ji, a stam­tąd do Lao­su.
  5. W związ­ku z pun­ktem po­prze­dnim – praw­do­po­dob­nie zro­bi­my też krót­ki ob­jazd po Ma­lez­ji.
  6. W grę wcho­dzą ró­wnież pań­stwa (wy­spy) są­sia­du­ją­ce z Ma­lez­ją (Fi­li­pi­ny, In­do­nez­ja, Bor­neo, Ja­va).
  7. Ma­ło nas :-(. Po­trze­bu­je­my ochot­ni­ków :-). W związ­ku z tym – praw­do­po­dob­nie mię­dzy 07, a 14 lu­te­go zor­ga­ni­zu­je­my krót­ki ple­ner in­te­gra­cyj­ny dla ewen­tual­nych no­wych „po­dróż­ni­ków”. Zapraszam do kontaktu.

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo
W